Regulamin Polskiej Ligi Strzelectwa Dynamicznego

 1. PLSD. Polska Liga Strzelectwa Dynamicznego (PLSD) jest ogólnopolskim systemem rywalizacji w zawodach strzeleckich. 
 2. Cele PLSD. PLSD ma na celu popularyzację i promowanie strzelectwa dynamicznego oraz IPSC jako dyscypliny strzelectwa sportowego. PLSD ma za zadanie również promowanie organizacji zawodów IPSC w różnych regionach kraju, tak aby zapewnić jak największej liczbie zawodników możliwość uczestnictwa w zawodach IPSC, oraz ponadregionalnej rywalizacji sportowej, bez potrzeby podróżowania na dalsze odległości.
 3. Zawody PLSD. PLSD obejmuje wyłącznie zawody strzeleckie zorganizowane w Polsce, zgłoszone i zatwierdzone zgodnie z przepisami IPSC jako zawody poziomu 2 (Level 2) lub poziomu 1 (Level 1), o ile zawody spełniają wymogi co do minimalnej liczby torów przewidzianych w przepisach IPSC dla zawodów poziomu 2, z wyłączeniem jednakże zawodów zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Polski.
 4. Klasy sprzętowe. PLSD obejmuje zawody rozgrywane w klasach sprzętowych pistoletowych oraz PCC.
 5. Organizator. Organizatorem PLSD (dalej: Organizator) jest Dominik Górski, prowadzący działalność gospodarczą, numer NIP 1181533573, numer REGON 146829840.
 6. Regulamin. Niniejszy Regulamin określa zasady rywalizacji w ramach PLSD oraz kryteria kwalifikacji zawodów do PLSD. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Organizator posiada prawo do dokonania zmian w Regulaminie także w ciągu sezonu, o ile uzna to za niezbędne. Zmiana Regulaminu wymaga obwieszczenia z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. Zespół organizacyjny. Organizatora PLSD w pracach PLSD wspiera zespół organizacyjny PLSD.
 8. Zadania zespołu organizacyjnego. Do zadań zespołu organizacyjnego PLSD należy: 
 1. przyjmowanie zgłoszeń zawodów do PLSD,
 2. prowadzenie rankingu PLSD,
 3. kontakty z organizatorami zawodów,
 4. kontakty ze sponsorami
 5. koordynacja zapewnienia i wręczania nagród i trofeów,
 6. promowanie PLSD na portalach społecznościowych, w tym prowadzenie stron, kont i profili PLSD w mediach społecznościowych,
 7. informowanie o kalendarzu rozgrywek, otwarciu zapisów na zawody, oraz o wynikach rywalizacji – poprzez portale społecznościowe, strony www oraz w inny odpowiedni sposób,
 8. opracowanie i praca nad koniecznymi zmianami regulaminów.
 1. Zgłoszenie. Zgłoszenie przystąpienia do rozgrywek PLSD jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej.
 2. Organizatorzy zawodów. Zawody PLSD zgłaszane i organizowane są przez poszczególnych organizatorów zawodów, (dalej: organizatorzy zawodów) takich jak kluby strzeleckie, właściciele i operatorzy strzelnic itp.
 3. Sponsorzy. Organizator podejmuje starania w celu pozyskania sponsorów dla PLSD. Świadczenia sponsorów mogą w szczególności obejmować zapewnienie medali, trofeów, nagród rzeczowych oraz nagród do loterii (tomboli). Organizatorzy zawodów zapewniają współpracę ze sponsorami, w tym możliwość umieszczenia logo i innych elementów promocji sponsorów na miejscu zawodów.
 4. Kryteria kwalifikacji zawodów jako zawodów PLSD. Zawody mogą być zatwierdzone jako zawody PLSD, o ile spełniają następujące kryteria: 
 1. są zawodami IPSC Level 2 lub Level 1 spełniającymi wymóg liczby torów, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, zorganizowanymi w Polsce, w konkurencjach pistolet i/lub PCC,
 2. nie są zawodami wchodzącymi do klasyfikacji Pucharu Polski,
 3. są zgłoszone do PLSD z wyprzedzeniem co najmniej dwóch miesięcy przed terminem ich odbycia,
 4. organizator zawodów zapewnia oznaczenie zawodów logo PLSD,
 5. organizator zawodów zapewnia możliwość promocji na zawodach sponsorów PLSD,
 6. organizator zawodów zapewnia własne trofea (medale) za miejsca w zawodach we wszystkich otwartych klasach i kategoriach,
 7. organizator zawodów zapewnia organizację wręczenia nagród z uwzględnieniem nagród i trofeów fundowanych przez PLSD, lub fundowanych z udziałem PLSD, a w wypadku ostatnich zawodów w sezonie również podsumowanie rankingu i wręczenie nagród i trofeów za cały rok
 8. organizator zawodów zapewnia bezpłatny start w zawodach dla do trzech osób współpracujących przy organizacji PLSD, lub reprezentujących sponsorów, wskazanych przez Organizatora, oraz
 9. organizator zawodów wskaże osobę do kontaktów odpowiedzialną za współpracę z PLSD.
 1. Zawody regionalne. Na tej samej strzelnicy mogą odbyć się najwyżej cztery zawody PLSD w jednym sezonie. Zaleca się, aby w jednym województwie nie odbyło się więcej niż sześć zawodów PLSD w ciągu sezonu.
 2. Obowiązki organizatora. Organizator zawodów (i) zapewni niezwłoczne opublikowanie (podczas ceremonii końcowej oraz w Internecie) wyników zawodów, (ii) zapewni niezwłoczne przekazanie Organizatorowi w uzgodnionym pliku cyfrowym wyników zawodów, (iii) wykona, lub zapewni wykonanie relacji foto z zawodów na potrzeby publikacji w mediach społecznościowych, oraz (iv) zapewni, aby przy rejestracji na zawody zawodnicy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby rankingu PLSD oraz ich wizerunku, na potrzeby relacji z zawodów.
 3. Złote medale PLSD. Organizator zawodów zapewni wręczenie zwycięzcom zawodów będącym członkami Regionu IPSC Polska, we wszystkich klasach i kategoriach, które otworzyły się na danych zawodach PLSD, złotych medali PLSD. Złote medale PLSD zapewnia i przekazuje organizatorom zawodów Organizator.
 4. Akceptacja Regulaminu. Zgłoszenie zawodów do PLSD skutkuje zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez organizatora zawodów.
 5. Zmiana terminu zawodów. Przełożenie terminu zawodów jest możliwe tylko z ważnych przyczyn, których zaistnienia nie można przewidzieć przy zgłoszeniu zawodów do kalendarza PLSD. W wypadku przełożenia zawodów Organizator nie zapewnia utrzymania przez zawody statusu zawodów PLSD.
 6. Brak akceptacji zawodów. Organizator może nie przyjąć zgłoszenia lub wykreślić zawody z listy zawodów PLSD w wypadku, gdy 
 1. organizator zawodów odwołał poprzednie zawody PLSD z przyczyn innych niż okoliczności siły wyższej,
 2. organizator zawodów dopuścił do zaistnienia na zawodach PLSD lub innych zawodach poważnych niedociągnięć organizacyjnych,
 3. organizator zawodów lub osoby występujące w jego imieniu, lub za które organizator odpowiada, lub posługuje się nimi przy swojej działalności, dopuściły się niesportowego zachowania w związku z organizacją zawodów lub organizacją rankingu PLSD.
 1. Zasady rankingu PLSD. Przyjmuje się następujące zasady rankingu PLSD: 
 1. Ranking jest jedynie indywidualny, oraz jest prowadzony we wszystkich klasach pistoletowych, PCC, oraz we wszystkich kategoriach IPSC.
 2. W rankingu uczestniczą jedynie zawodnicy IPSC Regionu Polska (to jest: znajdujący się na liście Regionu Polska w dniu zawodów).
 3. Punktacja rankingowa odpowiada punktom procentowym zdobytym przez danego zawodnika wyłącznie w jednej klasie i kategorii, przy czym w rankingu dodaje się punkty (procenty, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) zdobyte w poszczególnych zawodach PLSD, biorąc pod uwagę najlepsze (najwyższe procentowo) wyniki zawodnika. Na potrzeby punktacji rankingowej zarówno w klasie, jak i w kategorii bierze się pod uwagę jeden wynik procentowy uzyskany przez zawodnika w klasie (tj. klasyfikacji Overall), a nie w kategorii. Wyniki uzyskane przez zawodnika na zawodach IPSC Level 2 liczy się przy uwzględnieniu współczynnika (mnożnika) 1,1 (przykładowo: na takich zawodach zawodnik wygrywający w klasie otrzymuje 110 punktów rankingowych).
 4. Wynik z danych zawodów będzie uwzględniony w rankingu jedynie wówczas, kiedy na zawodach dana klasa otworzyła się zgodnie z właściwymi przepisami IPSC. Wynik zawodnika startującego w kategorii będzie jednak uwzględniony w rankingu niezależnie od tego, czy na zawodach kategoria ta otworzyła się (pod warunkiem otwarcia klasy).
 5. Do rankingu liczy się najwyżej pięć wyników danego zawodnika zdobytych na zawodach PLSD w danym sezonie. W wypadku uczestnictwa w większej liczbie zawodów PLSD liczy się pięć najlepszych wyników danego zawodnika. 
 6. W wypadku zawodników, którzy w ten sposób uzyskają  pięć lub więcej wyników trzycyfrowych (to jest w wypadku zwycięstwa w klasie na zawodach IPSC Level 1, oraz w wypadku uzyskania na zawodach IPSC Level 2 wyniku, który po przemnożeniu przez współczynnik 1,1 daje 100 lub więcej punktów do rankingu), do rankingu liczą się wszystkie trzycyfrowe wyniki zawodnika oraz dodatkowo  jeden najlepszy wynik spośród ich pozostałych startów (o ile zawodnicy ci startują w większej liczbie zawodów PLSD).
 7. W wypadku takiego samego wyniku dwóch lub więcej zawodników znajdujących się na miejscach 1-3 w rankingu, na potrzeby ustalenia kolejności takich zawodników bierze się pod uwagę punkty z wszystkich zawodów (o ile zawodnicy o równej liczbie punktów startowali w takich dodatkowych zawodach). Jeżeli nie da się w ten sposób ustalić kolejności zawodników, bierze się pod uwagę liczbę zawodników startujących w danej klasie lub kategorii łącznie na wszystkich zawodach, w których brał udział każdy zawodnik o równym wyniku punktowym. W takim wypadku przeważa wynik zawodnika, który startował w zawodach o większej łącznej liczbie uczestniczących zawodników, we wszystkich klasach (celem uniknięcia wątpliwości uwzględnia się przy tym zawodników należących do innych Regionów IPSC oraz – w wypadku zawodów Level 1 – zawodników nienależących do żadnego Regionu IPSC).
 8. Zawodnik może uczestniczyć w rankingu jedynie w jednej klasie sprzętowej. O ile zawodnik nie wskaże Organizatorowi klasy sprzętowej, w której chce uczestniczyć na potrzeby rankingu, wzięta pod uwagę będzie klasa sprzętowa, w której w danym sezonie zawodnik wystartował najpierw.
 9. W wypadku uczestnictwa w jednych zawodach w dwóch klasach sprzętowych, wynik danego zawodnika brany jest pod uwagę wyłącznie dla klasy, którą zawodnik strzelał na danych zawodach PLSD jako pierwszą.
 10. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia, aby klasyfikacja rankingowa była aktualizowana najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu zakończenia każdych zawodów PLSD. Organizatorzy zawodów są zobowiązani do zapewnienia pomocy w celu sprawnego przeprowadzenia procesu przekazania wyników zawodów i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.
 1. Zakres stosowania regulaminu. Niniejszy Regulamin określa jedynie zasady klasyfikacji zawodów jako zawodów PLSD, oraz zasady prowadzonej punktacji rankingowej.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg poszczególnych zawodów i zdarzenia mające miejsce w ich trakcie. Przy prowadzeniu punktacji rankingowej Organizator opiera się na danych otrzymanych od organizatorów zawodów.
 3. Interpretacja. W kwestiach nieujętych w Regulaminie obowiązują właściwe przepisy IPSC oraz PZSS. Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wydawanie wiążących wskazówek, zaleceń i wyjaśnień należy do Organizatora.
 4. Wejście w życie. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Cześć! My też nie za bardzo lubimy komunikaty o ciasteczkach dlatego chcemy Ci tylko dać znać, że na naszej stronie używamy cookies oraz korzystamy troszkę z Local Storage. Ciasteczka i pamięć podręczna ułatwiają Tobie korzystanie ze strony a nam pomagają w analityce, która daje nam argumenty np. przy rozmowach ze sponsorami. Nie zbieramy żadnych wrażliwych danych. Dzięki za poświęcony czas na przeczytanie tego komunikatu.